Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en huisregels Health Center Lansingerland
1.Alle cursusgelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Vooruit- betaling geschiedt bij voorkeur per automatische incasso. Vanaf een achterstand van betaling van een volle maand, mag er niet meer worden deelgenomen aan de activiteiten van Health Center Lansingerland, tot- dat de achterstand is voldaan. Indien de sporter nalatig is in zijn/haar betalingsplicht jegens Health Center Lansingerland zal de vordering ter incasso uit handen worden gegeven aan een incassobureau. De hieraan verbonden kosten, verhoogd met de wettelijke rente verbonden aan het innen van achterstallige cursusgelden, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen voor rekening van de betreffende sporter of de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige sporter. Het bovenstaande laat onverlet de bevoegdheid van Health Center Lansingerland om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden wegens het niet nakomen van de betalingsverplichting van de sporter. In geval van ontbinding bovenstaande gronden zal de sporter onmiddellijk de toegang tot Health Center Lansingerland worden ontzegd. Bij het aangaan van een contract, dient ten alle tijden de volledige contractduur betaald te worden. Ook wanneer er een deactivering plaats vindt.
2.Het overeengekomen bedrag aan cursusgelden dient ook te worden betaald, indien de sporter tijdelijk om enigerlei reden niet in staat is om gebruik te maken van de accommodatie. Hiervan kan uitsluitend worden afgeweken indien een schriftelijke verklaring om-trent een opschorting van de betalingsverplichting, op verzoek van de sporter, is afgegeven door de directie van Health Center Lansingerland of door het aantonen van een geldige doktersverklaringindien de opschorting op medische grond(en) berust. U dient er re-kening mee te houden dat het abonnement wordt verlengd met de periode van afwezigheid.
3. Na de overeengekomen looptijd wordt de overeenkomst voortgezet vooronbepaalde tijd waarbij opzegging mogelijk is met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand te rekenen vanaf het einde van uw huidige abonnementsperiode. Indien men tussentijds het 2-jarig abonnement wenst te beindigen dan zal het genoten voordeel t.o.v. het 1-jarig abonnement en eventueel niet betaalde inschrijfgeld alsnog in rekening worden gebracht alvorens de indiging een feit wordt.
4.Opzegging van een lopend abonnement dient fysiek opgezegd te worden middels een opzegformulier bij de receptie van Health Center Lansingerland.
5.Deactivatie: bij tijdelijke deactivatie van uw abonnement, mogelijk voor een periode van 1 tot maximaal 3 maanden, wordt restitutie na afloop van de periode van deactivatie met u verrekend. Health Center Lansingerland behoudt zich het recht voor om tussen tijds, cursusgelden te verhogen op grond van economische ontwikkelingen, levensstandaard, omzetbelasting .
dreswijziging(en) dient de sporter onmiddellijk uit eigen initiatief mede te delen aan Health Center Lansingerland. In geval van verzuim ter zake van deze verplichting hebben aan de sporter verzonden brieven ingevolge art. 3:37 lid 3 BW gewoon werking, ook al is van ontvangst door de sporter geen sprake.
6. Het is toegestaan om in de fitnesszaal tijdens het sporten uw mobiele telefoon bij uw te dragen. Wel willen wij u vragen om bij het gebruik ervan rekening te houden met uw medesporters. Voer (luide) telefoongesprekken het liefst in de kleedruimte of op de gang.
7.Minimale leeftijd voor inschrijving bij Health Center Lansingerland is 14 jaar.
8.Het gebruik van alcohol en stimulerende middelen binnen Health Center Lansingerland of het onder invloed zijn van deze middelen, is ten strengste verboden. Directe verwijdering uit het sportcentrum en intrekking van het lidmaatschap zal onherroepelijk daarop volgen onder de voorwaarden, genoemd in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.
9. De openingstijden worden vastgesteld door Health Center Lansingerland. Het fitness-centrum is gesloten op officiele feestdagen tenzij door de directie van Health Center Lansingerland een uitzondering gemaakt is. Deze zullen tijdig kenbaar gemaakt worden naar de sporters. Daarnaast kunnen tijdens de zomerperiode de openingstijden worden aange-past. In beide gevallen zal dit niet kunnen leiden tot vermindering of teruggave van cursusgelden.
10.De sporter onderwerpt zich aan de door of zijdens de directie van Health Center Lansingerland gegeven instructie en vastgestelde reglementen (zie huishoudelijk Reglement) en verklaart hierbij deze te zullen naleven. Het betreft hier in het bijzonder instructie en reglementen in het kader van hygiene, orde en veiligheid, noodzakelijk voor een goed en veilig onderricht. Sporten binnen Health Center Lansingerland is alleen toegestaan met het gebruik van schone (binnen) sportschoenen, correcte sportkleding en een handdoek. Het overtreden van de reglementen dan wel het niet navolgen van instructie kan reden zijn om de sporter de toegang tot Health Center Lansingerland te ontzeggen, dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beindigen, zulks onverminderd de verplichting van de sporter om het cursusgeld over de gehele overeengekomen termijn te voldoen.
11.De sporter verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sport onderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen rekening en risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel of zoekgeraakte eigendommen geheel door hem/haar zullen worden gedragen. Bij verlies of diefstal van Health Center Lansingerland sleutel/pasje dient men een nieuwe sleutel/pasje aan te schaffen (sleutel/ pasje/Bandje is eigendom).
12.
13. Het betreden van de douche en/of sauna ruimte is geheel op eigen risico. Health Center Lansingerland is nimmer aansprakelijk voor (eventueel) opgelopen schade en/of letsel. Het dragen van slippers is dan ook verplicht in deze ruimtes. Het gebruik van de zonnebank is tevens op eigen risico. Voorschrift luidt maximaal 1x per week, gebruik vanaf 18 jaar.Bescherm uw ogen met een bril, gebruik uv-creme bij het gebruik van de zonnebank.
14.Health Center Lansingerland is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of in onrede geraakte eigendommen van sporter.
15. Het parkeren van voertuigen en het stallen van rijwielen zoalsfietsen, brommers en scooters op en rond het terrein van Health Center Lansingerland is geheel voor eigen risico.
16.Privacy en wet AVG. Bij inschrijven worden de door u ingevulde persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen door Health Center Lansingerland. Deze verwerking heeft als doel uw gegevens beschikbaar ma ken in uw persoonlijke trainingssoftware en uw contract in te voeren in onze ledenadministratie. Uw gegevens worden zodoende uitsluitend ingevoerd in software van vertrouwelijke partners van Health Center Lansingerland. U geeft bij ondertekenen van uw inschrijfformulier toestemming voor deze verwerking. Ten alle tijden heeft u recht van inzage in uw gegevens. Mocht u gegevens willen verwijderen kunt u dit schriftelijk verzoeken. Wij bewaren uw gegevens tijdens uw lidmaat schap en daarna gedurende een periode van 7 jaar.
Dit in overeen stemming met (art. 52 Wet Rijksbelastingen).