Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en huisregels Health Center Lansingerland

1.
Alle cursusgelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Vooruit- betaling geschiedt bij voorkeur per automatische incasso. Vanaf een achterstand van betaling van een volle maand, mag er niet meer worden deelgenomen aan de activiteiten van Health Center Lansingerland, tot- dat de achterstand is voldaan. Indien de sporter nalatig is in zijn/haar betalingsplicht jegens Health Center Lansingerland zal de vordering ter incasso uit handen worden gegeven aan een incassobureau. De hieraan verbonden kosten, verhoogd met de wettelijke rente verbonden aan het innen van achterstallige cursusgelden, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen voor rekening van de betreffende sporter of de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige sporter. Het bovenstaande laat onverlet de bevoegdheid van Health Center Lansingerland om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden wegens het niet nakomen van de betalingsverplichting van de sporter. In geval van ontbinding bovenstaande gronden zal de sporter onmiddellijk de toegang tot Health Center Lansingerland worden ontzegd. Bij het aangaan van een contract, dient ten alle tijden de volledige contractduur betaald te worden. Ook wanneer er een deactivering plaats vindt.

2.
Het overeengekomen bedrag aan cursusgelden dient ook te worden betaald, indien de sporter tijdelijk om enigerlei reden niet in staat is om gebruik te maken van de accommodatie. Hiervan kan uitsluitend worden afgeweken indien een schriftelijke verklaring om-trent een opschorting van de betalingsverplichting, op verzoek van de sporter, is afgegeven door de directie van Health Center Lansingerland of door het aantonen van een geldige doktersverklaring indien de opschorting op medische grond(en) berust. U dient er re-kening mee te houden dat het abonnement wordt verlengd met de periode van afwezigheid.

3.
Na de overeengekomen looptijd wordt de overeenkomst voortgezet vooronbepaalde tijd waarbij opzegging mogelijk is met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand te rekenen vanaf het einde van uw huidige abonnementsperiode. Indien men tussentijds het 2-jarig abonnement wenst te beëindigen dan zal het genoten voordeel t.o.v. het 1-jarig abonnement en eventueel niet betaalde inschrijfgeld alsnog in rekening worden gebracht alvorens de beëindiging een feit wordt. Opzegging van een lopend abonnement dient fysiek opgezegd te worden middels een opzegformulier bij de receptie van Health Center Lansingerland. Deactivatie: bij tijdelijke deactivatie van uw abonnement, mogelijk voor een periode van 1 tot maximaal 3 maanden, wordt restitutie na afloop van de periode van deactivatie met u verrekend.

4.
Health Center Lansingerland behoudt zich het recht voor om tussen tijds, cursusgelden te verhogen op grond van economische ontwikkelingen, levensstandaard, omzetbelasting etc.

5.
Adreswijziging(en) dient de sporter onmiddellijk uit eigen initiatief mede te delen aan Health Center Lansingerland. In geval van verzuim ter zake van deze verplichting hebben aan de sporter verzonden brieven ingevolge art. 3:37 lid 3 BW gewoon werking, ook al is van ontvangst door de sporter geen sprake.

6.
Het is toegestaan om in de fitnesszaal tijdens het sporten uw mobiele telefoon bij uw te dragen. Wel willen wij u vragen om bij het gebruik ervan rekening te houden met uw medesporters. Voer (luide) telefoongesprekken het liefst in de kleedruimte of op de gang.

7.
Minimale leeftijd voor inschrijving bij Health Center Lansingerland is 14 jaar.

8.
Het gebruik van alcohol en stimulerende middelen binnen Health Center Lansingerland of het onder invloed zijn van deze middelen, is ten strengste verboden. Directe verwijdering uit het sportcentrum en intrekking van het lidmaatschap zal onherroepelijk daarop volgen onder de voorwaarden, genoemd in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.

9.
De openingstijden worden vastgesteld door Health Center Lansingerland. Het fitness-centrum is gesloten op officiële feestdagen tenzij door de directie van Health Center Lan-singerland een uitzondering gemaakt is. Deze zullen tijdig kenbaar gemaakt worden naar de sporters. Daarnaast kunnen tijdens de zomerperiode de openingstijden worden aange-past. In beide gevallen zal dit niet kunnen leiden tot vermindering of teruggave van cursusgelden.

10.
De sporter onderwerpt zich aan de door of zijdens de directie van Health Center Lansingerland gegeven instructie en vastgestelde reglementen (zie 'Huishoudelijk Reglement') en verklaart hierbij deze te zullen naleven. Het betreft hier in het bijzonder instructie en reglementen in het kader van hygiëne, orde en veiligheid, noodzakelijk voor een goed en veilig onderricht. Sporten binnen Health Center Lansingerland is alleen toegestaan met het gebruik van schone (binnen) sportschoenen, correcte sportkleding en een handdoek. Het overtreden van de reglementen dan wel het niet navolgen van instructie kan reden zijn om de sporter de toegang tot Health Center Lansingerland te ontzeggen, dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zulks onverminderd de verplichting van de sporter om het cursusgeld over de gehele overeengekomen termijn te voldoen.

11.
De sporter verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sport onderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen rekening en risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel of zoekgeraakte eigendommen geheel door hem/haar zullen worden gedragen. Bij verlies of diefstal van Health Center Lansingerland sleutel/pasje dient men een nieuwe sleutel/pasje aan te schaffen (sleutel/ pasje/Bandje is eigendom).

12.
De sporter is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico's met zich kunnen meebrengen en dat hij/zij eventuele (gevolg) schade die ten gevolge van het beoefenen van enigerlei tak van sport in Health Center Lansingerland ont-staat, voor eigen rekening en risico neemt. Tevens zal de sporter Health Center Lansingerland vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

13.
Het betreden van de douche en/of sauna ruimte is geheel op eigen risico. Health Center Lansingerland is nimmer aansprakelijk voor (eventueel) opgelopen schade en/of letsel. Het dragen van slippers is dan ook verplicht in deze ruimtes. Het gebruik van de zonnebank is tevens op eigen risico. Voorschrift luidt maximaal 1x per week, gebruik vanaf 18 jaar. Bescherm uw ogen met een bril, gebruik uv-cremé.

14.
Health Center Lansingerland is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of in onrede geraakte eigendommen van sporter.
15. Het parkeren van voertuigen en het stallen van rijwielen zoals fietsen, brommers en scooters op en rond het terrein van Health Center Lansingerland is geheel voor eigen risico.

16.
Privacy en wet AVG. Bij inschrijven worden de door u ingevulde persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen door Health Center Lansingerland. Deze verwerking heeft als doel uw gegevens beschikbaar ma ken in uw persoonlijke trainingssoftware en uw contract in te voeren in onze ledenadministratie. Uw gegevens worden zodoende uitsluitend ingevoerd in software van vertrouwelijke partners van Health Center Lansingerland. U geeft bij ondertekenen van uw inschrijfformulier toestemming voor deze verwerking. Ten alle tijden heeft u recht van inzage in uw gegevens. Mocht u gegevens willen verwijderen kunt u dit schriftelijk verzoeken. Wij bewaren uw gegevens tijdens uw lidmaat schap en daarna gedurende een periode van 7 jaar. Dit in overeen stemming met (art. 52 Wet Rijksbelastingen).

 

Privacyverklaring en cameratoezicht 


Privacyverklaring van Health Center Lansingerland
 
Inzake:          Uw gegevens en uw privacy
Datum:          26 april 2023
 
Beste bezoeker van onze fitnessclub,
 
Fijn dat u bij ons komt trainen! Wij laten graag zien dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan.
 
Wie zijn wij?
Uw persoonsgegevens (die u via het inschrijfformulier achterlaat en die worden bijgehouden in Tanita en onze ledenadministratie) worden verwerkt door:
Health Center Lansingerland
Onze contactgegevens: Bergweg-Noord 38/5, 2661 CR Bergschenhoek, tel. 010 522 0329
info@healthcenterlansingerland.nl
Contactpersoon bij vragen over uw privacy: Roberto,
Contactgegevens: Bergweg-Noord 38/5, 2661 CR Bergschenhoek, tel. 010 522 0329
info@healthcenterlansingerland.nl
 
Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarom?
- Voor onze ledenadministratie en financiële administratie vragen wij in het inschrijfformulier (op papier of op onze website) om uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht en bankgegevens, zodat we de overeenkomst met u kunnen uitvoeren en de abonnementsgelden kunnen innen en administratief verwerken.
- In de Tanita meting cloud worden via uw fitnessresultaten opgeslagen. Deze gegevens zijn door u te raadplegen via onze trainers. Dit alles om uw trainingsabonnement goed uit te kunnen voeren.
- Via het contactformulier op onze website kunt u ons een vraag stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw naam en e-mailadres. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.
- Wij maken soms foto’s en filmpjes voor marketingdoeleinden en bijv. onze Facebook-pagina, maar zorgen dat dan alleen personen in beeld zijn die daar op dat moment specifiek en uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven.
- Wij hebben ook een e-mailnieuwsbrief, deze bevat informatie over onze diensten, acties en/of reclame voor nieuwe diensten/producten die bij ons verkrijgbaar zijn. U kunt  op elk moment kenbaar maken dat u zich voor deze nieuwsbrieven wilt uitschrijven. Wij zullen uw emailadres dan verwijderen uit ons systeem.
- Voor uw en onze veiligheid en de bewaking van uw en onze eigendommen maken wij gebruik van cameratoezicht.
- Onze website houdt statistieken bij van activiteiten op onze website voor het onderhouden en verbeteren van de diensten. Deze statistieken worden altijd anoniem verwerkt.

Worden uw gegevens nog verder aan derden verstrekt?
Ja, de financiële/fiscale administratie wordt verwerkt door onze boekhouder Administratiekantoor Vermeer en de ledenadministratie door b.o.s.s. BV.
 
Bent u verplicht de gevraagde persoonsgegevens te verstrekken? Wat als u de gegevens niet verstrekt?
De op het inschrijfformulier gevraagde informatie is nodig om met u een overeenkomst te kunnen sluiten en onderhouden. Als u niet wilt dat persoonsgegevens worden opgeslagen in de Tanita meting cloud dan kunt u dit kenbaar maken bij onze receptie. 
 
Hoe kunt u bij ons inzage in de verwerkte persoonsgegevens vragen? En hoe zit dat met rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens/intrekken van uw toestemming of als u gebruik wilt maken van het recht op dataportabiliteit of als u een klacht hebt of bezwaar wilt maken rond de verwerking van uw persoonsgegevens?
Hiervoor hebben wij één aanspreekpunt: Clubmanager Roberto
U kunt contact met hem opnemen via info@healthcenterlansingerland.nl.
Wij zullen uw verzoek dan in elk geval binnen de vereiste termijn van 30 dagen afhandelen.
 
Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens kan via de website van de Autoriteit.
 
Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Zolang u een fitnessabonnement worden uw gegevens in systeem bewaard. 
De financiële en fiscale administratie en daaraan gekoppeld de ledenadministratie moeten wij 7 jaar bewaren, daarna wordt deze vernietigd.
Camerabeelden van onze beveiligingscamera’s worden na maximaal 4 weken gewist.
 
Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?
Wij zorgen voor passende organisatorische en technische maatregelen om uw persoonsgegevens veilig te verwerken.
 
Worden uw persoonsgegevens ook buiten de EU verwerkt?
Nee, wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend binnen de EU, en zoveel mogelijk in Nederland.
 
Worden uw gegevens gebruikt voor automatische besluitvorming (zoals profiling)?
Nee, dat doen wij niet.
 
Wijziging privacyverklaring
Als daar een goede reden voor is, passen wij deze privacyverklaring aan. U kunt altijd de actuele versie nalezen op onze website https://healthcenterlansingerland.nl/voorwaarden/

Cameratoezicht bij Health Center Lansingerland
Bij Health Center Lansingerland gebruiken wij camera’s om ons gebouw en onze mensen te beveiligen. Hiermee maken wij bewijs van zaken die misgaan, zodat wij daar bijvoorbeeld aangifte van kunnen doen. Natuurlijk houden wij daarbij rekening met de privacy van iedereen die Health Center Lansingerland bezoekt. In deze verklaring leest u wat uw rechten en plichten zijn.
 
Toezicht op gebouw en mensen
Wij hebben in onze club camera’s opgehangen die dag en nacht filmen wat er gebeurt. Mensen zijn op deze beelden herkenbaar. Deze gegevens zijn privacygevoelig en wij beschermen deze natuurlijk zo goed mogelijk.
Het cameratoezicht is overal duidelijk aangegeven met bordjes “Camerabewaking”. In het gebouw hangen geen camera’s in de kleedruimtes, toiletten, douches, aerobiczaal en spinningzaal.
Camerabeelden worden niet bekeken tenzij daar een dringende reden voor is zoals inbraak, diefstal of andere strafbare feiten.
 
Andere partijen
Health Center Lansingerland geeft de camerabeelden aan niemand, tenzij er dingen op staan die tegen de wet zijn of schade opleveren. Dan geven we de beelden aan de politie, of aan de slachtoffers als die ze nodig hebben voor een aangifte of schadeclaim.

De politie kan beelden van het beveiligingsbedrijf opeisen als er strafbare feiten op staan. Hierbij moeten zij zich houden aan de regels uit het Wetboek van Strafvordering.

Beveiliging
Health Center Lansingerland hanteert de laatste en sterkste beveiliging tegen misbruik of diefstal van de camerabeelden. Alleen bevoegd personeel mag deze inzien, en beelden worden na maximaal 4 weken gewist als er niets bijzonders op staat